O związku

Statut W-MZJ

STATUT
WARSZAWSKO - MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO

 

Statut uchwalony w dniu 18.12.1998r
Zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Warszawie
VII Wydział Cywilny i Rejestrowy pod poz. SKF „B” 24

Tekst jednolity uwzględniający zmiany uchwalone w dniu 11.12.2017 przez Nadzwyczajne Statutowe Zebranie Delegatów..

 

ROZDZIAŁ I


Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter pracy.

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Warszawsko-Mazowiecki Związek Jeździecki" zwany w dalszej
części statutu W-MZJ i zrzesza na zasadzie dobrowolności zarejestrowane stowarzyszenia
kultury fizycznej oraz inne organizacje sportowe i osoby prawne, których statuty, umowy albo akty założycielskie przewidują prowadzenie działalności związanej z jeździectwem.

 

§ 2

Terenem działania W-MZJ jest obszar Miasta Warszawa i Województwa Mazowieckiego, a
siedzibą jego władz jest Miasto Warszawa.

§ 3

W-MZJ jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

W-MZJ opiera swoją działalność na pracy społecznej swych członków. Do realizacji celów
statutowych może zatrudniać pracowników.

§ 5

W-MZJ jest członkiem Polskiego Związku Jeździeckiego i działa zgodnie z jego statutem,
uchwałami i wytycznymi.
W-MZJ może być członkiem innych stowarzyszeń o podobnym profilu działania, krajowych i
zagranicznych.

§ 6

W-MZJ używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących tym
zakresie przepisów.


ROZDZIAŁ II

Cel i środki działania.

§ 7


Celem działania W-MZJ jest:
1.  popularyzacja i upowszechnianie sportu jeździeckiego,
2.  podnoszenie poziomu sportu jeździeckiego,
3.  współdziałanie w upowszechnianiu umiejętności jeździeckich,
4.  reprezentowanie sportu jeździeckiego w kraju i za granicą.

 § 8


Dla realizacji celu określonego w § 7. W-MZJ stosuje następujące środki działania:
1.  zrzesza organizacje mające na celu popularyzację, upowszechnianie i podnoszenie poziomu
     sportu jeździeckiego,

2.  wydaje przepisy oraz regulaminy określające zasady uprawiania sportu jeździeckiego oraz
     kontroluje ich przestrzeganie,
3.  organizuje lub powierza organizację zawodów jeździeckich krajowych i międzynarodowych,
4.  prowadzi działalność szkoleniową, w szczególności w zakresie szkolenia zawodników,
     trenerów, instruktorów, sędziów oraz działaczy sportu jeździeckiego,
5.  nadaje klasy sportowe zawodnikom oraz czuwa nad zachowaniem przez nich zasad
     amatorstwa oraz wysokiego poziomu moralnego,
6.  rozwija działalność informacyjno-propagandową w dziedzinie sportu jeździeckiego,
     zwłaszcza w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej, a w szczególności współdziałając z
     prasą, radiem, telewizją i filmem oraz inicjując i realizując, odpowiednie wydawnictwa,
7.  ustala zasady dotyczące zmiany barw klubowych przez zawodników w oparciu o przepisy
     władz sportowych,
8.  opiniuje zamierzenia w zakresie budowy i eksploatacji obiektów jeździeckich oraz produkcji
     sprzętu dla potrzeb sportu jeździeckiego,
9.  sprawuje nadzór nad działalnością zrzeszonych w W-MZJ członków oraz koordynuje ich
     działalność w zakresie sportu jeździeckiego,
10. może prowadzić działalność gospodarczą.

 ROZDZIAŁ III

Członkowie W-MZJ, ich prawa i obowiązki.

§ 9


1.  Członkowie W-MZJ dzielą się na:
     1.  zwyczajnych
     2.  honorowych
     3.  wspierających
 

 2.  Członkami zwyczajnymi mogą być stowarzyszenia kultury fizycznej i inne organizacje
     sportowe prowadzące bezpośrednią działalność w zakresie jeździectwa posiadające
     osobowość prawną i mające swoje siedziby na terenie działania W-MZJ.
3.  Członkowie zwyczajni przyjmowani są uchwałą Zarządu W-MZJ na podstawie pisemnego
     zgłoszenia i po opłaceniu wpisowego.

 § 10
 

 

1.  Członkiem honorowym W-MZJ może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla
     propagowania i rozwoju sportu jeździeckiego.
2.  Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Delegatów na wniosek Zarządu W-MZJ.
3.  Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego
     prawa wyborczego, a ponadto są zwolnieni z obowiązku płacenia składek członkowskich.
4.  Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie Delegatów na wniosek Zarządu W-MZJ.

5.  Członkiem wspierającym mogą być osoby fizyczne i prawne popierające cele statutowe
     W-MZJ, deklarujące pomoc finansową dla W-MZJ i przyjęte przez Zarząd W-MZJ.

     Członkowie wspierający mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego

     prawa wyborczego

 § 11

Członkowie W-MZJ mają prawo do :
1.  wysuwania postulatów i wniosków wobec władz W-MZJ oraz oceny ich działalności,

2.  uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Delegatów W-MZJ,
3.  wyborów władz W-MZJ,
4.  korzystania z innych przywilejów wynikających ze statutu i działalności W-MZJ.

§ 12

Członkowie W-MZJ obowiązani są do:
1.  czynnego udziału w realizacji statutowych celów W-MZJ,
2.  ścisłego przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał W-MZJ oraz innych
     przepisów obowiązujących w sporcie jeździeckim,
3.  podporządkowanie się uchwałom i postanowieniom władz W-MZJ i PZJ,
4.  czuwania nad przestrzeganiem zasad amatorstwa oraz zachowaniem należytego poziomu
     moralnego zawodników, działaczy, sędziów, trenerów, instruktorów,
5.  regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 13

1.  Członkostwo ustaje na wniosek:
     1.  wystąpienia zgłoszonego na piśmie, po uprzednim uregulowaniu swych zobowiązań
          wobec W-MZJ,
     2.  skreślenia z listy członków,
     3.  wykluczenia,
     4.  rozwiązania W-MZJ lub organizacji będącej jego członkiem.

2.  Członek W-MZJ może być skreślony z listy członków w przypadku nie brania czynnego
     udziału w realizacji statutowych działań W-MZJ, w tym w szczególności z tytułu zalegania z opłatą

     składki członkowskiej przez okres 1 roku.
3.  Członek W-MZJ może być wykluczony z W-MZJ jeśli w sposób istotny naruszył interesy
     W-MZJ w skutek nieprzestrzegania postanowień statutu, uchwał lub innych obowiązujących
     przepisów.

§ 14

W przypadku naruszenia przez członka W-MZJ postanowień statutu, regulaminów lub uchwał
władz, Zarządowi przysługuje prawo do:
1.  zwrócenia uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądanie ich usunięcia w określonym terminie,
2.  odmówienia pomocy finansowej i poparcia organizacyjnego do czasu usunięcia uchybienia,
3.  zawieszenia w prawach członka na okres nie dłuższy niż 6-miesięcy. Zawieszenie polega na

     okresowym pozbawieniu statutowych uprawnień, w szczególności prawa do udziału w
     zawodach sportowych organizowanych przez W-MZJ,
4.  wykluczenia określonego w § 13 pkt 3.

5. skreślenia z listy członków zwyczajnych W-MZJ określonego w par. 13 pkt. 2. 

§ 15

Od uchwał Zarządu W-MZJ w przedmiocie zawieszenia, wykluczenia lub skreślenia z listy członków, przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Delegatów w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu W-MZJ.
 

 

ROZDZIAŁ IV

Władze W-MZJ.


§ 16

Władzami W-MZJ są:
1.  Walne Zebranie Delegatów
2.  Zarząd
3.  Komisja Rewizyjna.

§ 17

1.  Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym chyba, że Walny
     Zebranie Delegatów postanowi inaczej.
2.  Jeśli inne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz zapadają zwykłą
     większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
     W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
 

§ 18

Walne Zebranie Delegatów:
1.  Najwyższą władzą W-MZJ jest Walne Zebranie Delegatów, które może być zwyczajne

     i nadzwyczajne.
2.  Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów odbywa się raz na rok jako sprawozdawcze i raz na
     cztery lata jako sprawozdawczo – wyborcze.
3.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów może być zwołane na skutek:
     1.  uchwały poprzedniego Walnego Zebrania Delegatów lub Zarządu W-MZJ podjęte
          większością dwóch trzecich głosów,
     2.  wniosku Komisji Rewizyjnej,

     3.  wniosku co najmniej 1/3 członków W-MZJ.

§ 19

1.  Walne Zebranie Delegatów odbywa się w miejscu i terminie ustalonym przez Zarząd W-MZJ.
2.  Walne Zebranie Delegatów jest władne do podejmowania uchwał przy obecności co
     najmniej połowy delegatów uprawnionych do glosowania w pierwszym terminie, zaś w drugim
     terminie bez względu na ilość obecnych.
3.  O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Delegatów Zarząd W-MZJ powiadamia
     delegatów co najmniej miesiąc przed terminem zebrania.
4.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd W-MZJ w terminie
     30 dni od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku przez 1/3 członków lub Komisję
     Rewizyjną i obraduje tylko nad sprawą dla której zostało zwołane.

§ 20

1.  W Walnym Zebraniu Delegatów uczestniczą z głosem stanowiącym przedstawiciele

     wszystkich członków zwyczajnych w ilości proporcjonalnej do reprezentowanego poziomu
     sportowego.
2.  Szczegółowe zasady wyboru delegatów oraz klucz wyborczy uchwala Zarząd W-MZJ.

§ 21

W walnym Zebraniu Delegatów mogą brać udział z głosem doradczym:
1.  członkowie władz W-MZJ, którzy nie zostali wybrani Delegatami,
2.  członkowie honorowi W-MZJ,
3.  członkowie wspierający W-MZJ

4.  osoby zaproszone przez Zarząd,

 

 

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy:
1.  uchwalanie kierunków i programu działania W-MZJ,
2.  rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i udzielanie mu absolutorium na wniosek Komisji
     Rewizyjnej,
3.  uchwalenie regulaminu obrad i wybory władz W-MZJ,
4.  podejmowanie uchwał o zmianie statutu, uszczuplenia majątku i rozwiązaniu się W-MZJ,
5.  wybór Prezesa, członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej,

6.  nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego W-MZJ,
7.  rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
8.  wybór delegatów na Krajowy Zjazd PZJ,
9.  zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
10. podejmowanie uchwał w innych sprawach, nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz.

§ 23

Zarząd W-MZJ


1.  Zarząd składa się z 7 do 9 członków w tym: prezesa, dwóch vice-prezesów, sekretarza oraz
     Skarbnika. O ilości członków Zarządu każdorazowo decyduje Walne Zebranie Delegatów.
2.  Przewodniczący Rady Trenerów i Przewodniczący Kolegium Sędziów wybierani są w trybie

     określonym przez Zarząd przez właściwe środowiska i wchodzą z urzędu w skład Zarządu.
3.  Walne Zebranie Delegatów dokonuje bezpośredniego wyboru Prezesa.

     Prezes może pełnić funkcję przez maksimum dwie kolejne kadencje Zarządu.

4.  Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.
5.  Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie z wyjątkiem urzędującego członka
     Zarządu.
6.  Zarząd zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
7.  Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
     członków, w tym Prezesa lub jednego z Vice-prezesów. W razie równości głosów decyduje
     głos przewodniczącego obrad.

8. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane przy użyciu elektronicznych środków przekazu, pocztą

    mailową. Tak podjęta uchwała wymaga wpisania do protokołu najbliższego posiedzenia Zarządu.


§ 24

Do kompetencji Zarządu należy:
1.  reprezentowanie W-MZJ na zewnątrz i działanie, w jego imieniu,
2.  ustalanie planów działalności i budżetu W-MZJ,
3.  kierowanie działalnością W-MZJ,
4.  zarządzanie majątkiem i finansami W-MZJ,
5.  zwoływanie Walnych Zebrań Delegatów,
6.  przyjmowanie, skreślanie, zawieszanie w prawach oraz wykluczanie członków W-MZJ,
7.  ustanawianie składek członkowskich,
8.  rozstrzyganie sporów powstałych między członkami W-MZJ,
9.  nadzorowanie i koordynowanie działalności członków,

 

§ 25

1.  Zarząd powołuje stałe i doraźne komisje oraz ograny doradcze. Do stałych komisji należą:
     1.  Rada Trenerów
     2.  Kolegium Sędziów
2.  Szczegółowy zakres działania, organizacje oraz tryb pracy Zarządu oraz organów

     doradczych określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

 

§ 26

Komisja Rewizyjna
1.  Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków w tym przewodniczącego, jego
     zastępcy i sekretarza.
2.  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek ma prawo brać
     udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 27

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1.  sprawowanie nadzoru nad całokształtem działalności W-MZJ,

2.  przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności W-MZJ oraz
     kontroli bieżącej ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem
     gospodarności, celowości, rzetelności oraz zgodności z postanowieniami statutu i uchwałami
     Walnego Zebrania Delegatów,
3.  wydawanie zaleceń pokontrolnych a w przypadku stwierdzenia uchybień określenie terminu
     i sposobu ich usunięcia,
4.  posiada wyłączne prawo do zgłaszania wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu
     Zarządowi,
5.  posiada prawo wnioskowania do władzy rejestracyjnej o zawieszenie w działaniu Zarządu W-MZJ,
6.  uchwalanie regulaminu Komisji.

§ 28

Kooptacja członków władz:
1.  W przypadku ustąpienia członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje
     prawo kooptacji.
2.  Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć jednej trzeciej
     ilości władz pochodzących z wyboru.

ROZDZIAŁ V


Nagrody i kary.


§ 29

1.  W-MZJ ma prawo wyróżniania i nagradzania zasłużonych dla W-MZJ: członków,
     zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy.
2.  W-MZJ ma prawo nakładania kar na osoby wyszczególnione w ustępie pierwszym
     niniejszego paragrafu.
3.  Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaj kar określa regulamin dyscyplinarny PZJ.
4.  Od uchwały Zarządu o nałożeniu kary członkowi przysługuje odwołanie do Walnego
     Zebrania w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

ROZDZIAŁ VI


Majątek W-MZJ.

§ 30

1.  Majątek W-MZJ stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2.  Na fundusze W-MZJ składają się:
     1.  wpływy ze składek członkowskich,
     2.  dotacje, subwencje, darowizny,
     3.  uzyskane z działalności statutowej,
     4.  dochody z działalności gospodarczej wspomagające działalność statutową regulowanej

          odrębnymi przepisami.

 

§ 31

Dla ważności oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych W-MZJ
wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu spośród:  Prezesa lub jednego z Wiceprezesów oraz innego członka zarządu.


ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe.


§ 32

1.  Zmiana statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Delegatów W-MZJ większością

     dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy delegatów W-MZJ.
2.  Zmiana statutu wymaga dla swej ważności zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.

§ 33

1.  Uchwałę w sprawie rozwiązania się W-MZJ podejmuje Walne Zebranie Delegatów

     większością dwóch trzecich głosów przy obecności przynajmniej polowy delegatów.
2.  Uchwala o rozwiązaniu się W-MZJ określa sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony
     zostanie majątek W-MZJ.
3.  Likwidator po zakończeniu prac sporządza stosowne sprawozdanie i występuje do
     władzy rejestracyjnej z wnioskiem o wykreśleniu stowarzyszenia w rejestrze.